Hai luât sự của ông Trump nhận tội trước tòa – có ảnh hưởng đến ông Trump?