Giỗ Tổ Hùng Vương tại Orlando, Flordia

Chúa nhật ngày 9 tháng 4 năm 2017, Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida phối hợp với Hội cựu Quân nhân và Hộ̀i Tế Lễ cùng với các hội đoàn đoàn thể tổ chức Đại Lễ  Gìỗ Tổ Hùng Vương với sự tham dự đông đủ Đồng Hương và thế hệ trẻ trong bầu không khí trang nghiêm và cung kính.