Home Giấu đầu hở đuôi: VAMC chưa bao giờ mua nợ xấu bằng tiền mặt!

Giấu đầu hở đuôi: VAMC chưa bao giờ mua nợ xấu bằng tiền mặt!