25/08/2016 | 0

Gần 4,500 người từ bỏ quốc tịch Việt Nam trong năm 2015

Gần 4,500 người từ bỏ quốc tịch Việt Nam trong năm 2015

Theo Bộ Tư Pháp Cộng Sản Việt Nam, trong năm 2015, có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam và 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam. Trong khi đó, có tới 4,474 người từ bỏ quốc tịch Việt Nam chỉ riêng trong năm 2015.

Số người từ bỏ quốc tịch Việt Nam nhiều hơn số người nhập quốc tịch gấp 154 lần.

Thống kê của Bộ Tư Pháp cũng cho thấy, trong năm 2015, số người đã chính thức thông báo từ bỏ quốc tịch Việt Nam là 748 người. Bộ Tư Pháp xác định đây là số liệu chính thức được lưu giữ tại Cục Hộ Tịch, Quốc Tịch Và Chứng Thực.

Xu hướng từ bỏ quốc tịch có chiều hướng tiếp tục tăng trong năm nay.

Theo thống kê, chỉ trong tam cá nguyệt thứ 2 của năm 2016, Bộ Trưởng Tư Pháp đã trình lên Chủ Tịch Nước Cộng Sản Việt Nam 2,708 hồ sơ quốc tịch để giải quyết, trong đó có 2,699 hồ sơ xin từ bỏ quốc tịch, 5 hồ sơ xin nhập quốc tịch và 4 hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Việc xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam có thủ tục khá nhiêu khê, tốn kém. Nếu không, con số người xin từ bỏ quốc tịch có thể còn cao hơn rất nhiều lần.

Xu hướng chung này chính là tảng băng sơn nằm dưới những chóp đỉnh như vụ ông Trương Đình Anh, cựu tổng giam đốc tập đoàn FPT, cùng gia đình di cư sang Mỹ, hay vụ doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam bãi nhiệm vì “mua” quốc tịch Malta cho cả nhà.

Huy Lam / SBTN