17/08/2023 | 43

‘Fan cứng’ của cựu TT Trump thể hiện tính côn đồ với tư pháp | SBTN Morning