Duyên Kiếp | Sáng tác: Lam Phương | Hoàng Thục Linh | Nhạc Vàng

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR