Đường Xa Ướt Mưa | Sáng tác: Đức Huy | Nhạc Thính Phòng

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR