Đức Cha Mai Thanh Lương nói về chuyến thăm Hoa Kỳ của Đức Giáo Hoàng