29/03/2023 | 58

Dự luật kiểm soát súng đạn : Quan điểm của bên Cộng Hòa như thế nào ?

Dự luật kiểm soát súng đạn : Quan điểm của bên Cộng Hòa như thế nào ?