Dự án gần 10 ngàn tỷ đồng nhằm treo mạng dân trên sợi tóc?