Diễn hành xe ủng hộ Tổng Thống Trump & cảnh sát tại Nam California

Với hơn 280 xe các loại và hàng ngàn người đã tham dự cuộc Diễn Hành Xe Ủng Hộ Tổng Thống Trump và Cảnh Sát, cuộc diễn hành đã được nhóm Vietnamese Americans For Trump tổ chức tại thành phố Westminster – Nam California. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: