Diễn hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Washington DC

Ngày 28/5, lúc 2 giờ chiều đã có buổi diễn hành Ngày Chiến Sĩ Trận Vong trên đại lộ Constitution Washington DC của Do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận tổ chức.