24/03/2019 | 1

Diễm Xưa | Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Nhạc Thính Phòng