23/12/2016 | 0

DHS bắt đầu hỏi du khách ngoại quốc về truyền thông xã hội

DHS bắt đầu hỏi du khách ngoại quốc về truyền thông xã hội

Washington, DC. (CBS) – Bắt đầu từ tuần này, đối với một số du khách ngoại quốc tới Hoa Kỳ, chính phủ bổ sung một câu hỏi mới về thông tin người sử dụng truyền thông xã hội, một phần nỗ lực giúp xác định khả năng đe dọa khủng bố.

Tháng 6 vừa qua, cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới, gọi tắt là CBP, đề nghị bổ sung một câu hỏi vào đơn xin du lịch. Họ yêu cầu người nộp đơn tình nguyện xác định tài khoản truyền thông xã hội của mình, trong khuôn khổ nỗ lực của cơ quan, nhằm tăng cường rà soát người tới Hoa Kỳ. Bộ Nội An nói với CBS News rằng Văn Phòng Quản Trị và Ngân Sách chuẩn thuận câu hỏi bổ sung trong tháng này. Nếu người nộp đơn cung cấp thông tin yêu cầu về tài khoản truyền thông xã hội của họ, nhân viên CBP sẽ chỉ có thể thấy được những gì đăng tải công khai trong tài khoản được nộp, người nộp đơn không bị yêu cầu vi phạm cài đặt bảo mật hay chính sách nào. Nhân viên CBP có thể sử dụng thông tin mà họ thu thập từ truyền thông xã hội của người nộp đơn để đánh giá đơn ESTA.

Tuy nhiên, dữ liệu không thể được sử dụng để cấm người nộp đơn đi du lịch, dựa vào quan điểm chính trị, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo hay xu hướng tình dục của người nộp đơn. Politico đầu tiên đưa tin thay đổi có hiệu lực từ hôm Thứ Ba. (Nguyên Trân)