Đến hôm nay đã có hơn 96% trong tổng số các đơn vị gia cư được kiểm kê trong cuộc Thống Kê Dân Số 2020

Đến hôm nay đã có hơn 96% trong tổng số các đơn vị gia cư được kiểm kê trong cuộc Thống Kê Dân Số 2020

Ngày 24 tháng 9 năm 2020— Tính đến ngày hôm nay thì hơn 96.2% đơn vị gia cư đã được kiểm kê đến trong cuộc Thống Kê Dân Số 2020, với 30% được thực hiện bởi những nhân viên kiểm kê và các hoạt động thu thập dữ liệu thực địa khác và 66.2% đơn vị gia cư trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư.

Mỗi ngày Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đều công bố tỷ lệ hoàn thành với các  đơn vị gia cư trong Thống Kê Dân Số 2020 tên toàn quốc, ở tất cả 50 tiểu bang, Quận hạt Columbia và Puerto Rico. Ngoài ra, Cục Thống Kê Dân Số cũng công bố tỷ lệ hoàn thành việc Hoạt Động Theo Dõi Chưa Trả Lời bởi văn phòng thống kê dân số khu vực.

Cục Thống Kê Dân Số cam kết thống kê đầy đủ và chính xác, đồng thời kêu gọi mọi gia đình trả lời khi nhân viên kiểm kê đến thăm hoặc tự trả lời bằng cách sử dụng ID thống kê của họ để trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư.

Xin truy cập 2020census.gov để trả lời ngay bây giờ và để biết thêm chi tiết.

###