Đêm Lang Thang | Sáng tác: Vinh Sử | Thế Sơn | Nhạc Vàng

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR