Đảng Dân Chủ Quận Orange Hướng Dẫn Cử Tri Trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2022

Đảng Dân Chủ Quận Orange Hướng Dẫn Cử Tri Trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2022

Cuộc bầu cử sơ bộ đã bắt đầu nóng dần tại Quận Cam, nơi có đông đảo cư dân gốc Việt sinh sống. Những phiếu bầu đã được gởi tới tận nhà, trong khi ngày bầu cử chính thức là 7 tháng 6 2022 cũng đã tới gần. Nhiều cử tri nhận được phiếu bầu, nhưng vẫn không biết chắc cho tất cả lựa chọn của mình, vì có nhiều chức vụ, ứng cử viên mà họ không nắm rõ.

Đảng Dân Chủ Quận Cam (DPOC) đã gởi một  hướng dẫn, đưa ra những lựa chọn mà họ đề nghị để cử tri Quận Cam đánh dấu trong phiếu bầu.

DPOC cũng nhắc nhở cử trị gửi phiếu bầu qua đường bưu điện, hoặc thùng đựng phiếu bầu, hoặc phòng phiếu trễ nhất là vào Ngày 7 Tháng Sáu.

Cử tri có thắc mắc có thể liên lạc với DPOC:

info@ocdemocrats.org  

(714) 634-3367

Sau đây là bảng hướng dẫn của DPOC:

TOÀN QUẬN CAM 

Pete Hardin Chánh Công Tố Viên Quận

Rick Foster Thẩm Định Viên

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT VIÊN OC

Vicente Sarmiento Khu Vực 2

Sunny Park Khu Vực 4

Katrina Foley Khu Vực 5

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN OC

Paulette Chaffee Khu Vực 4

Sherine Smith Khu Vực 5

THẨM PHÁN TÒA THƯỢNG THẨM OC

Marc Gibbons Văn Phòng Số 11

Ray Brown Văn Phòng Số 21

Jessica Cha Văn Phòng Số 28

Michele Bell Văn Phòng Số 30

Israel Claustro Văn Phòng Số 45

TOÀN TIỂU BANG

Gavin Newsom Thống Đốc

Eleni Kounalakis Phó Thống Đốc

Shirley Weber Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Rob Bonta Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp

Fiona Ma Tổng Thủ Quỹ Tiểu Bang

Malia Cohen Tổng Kiểm Soát Viên Tài Chính Tiểu Bang

Tony Thurmond Giám Đốc Học Chánh Công Huấn

Richard Lara Ủy Viên Đặc Trách Bảo Hiểm

Mike Schafer Hội Đồng Bình Quân, D4

Alex Padilla Thượng Nghị Sĩ Liên Bang

HẠ VIỆN LIÊN BANG

Linda Sanchez Khu Vực 38

Asif Mahmood Khu Vực 40

Jay Chen Khu Vực 45

Lou Correa Khu Vực 46

Katie Porter Khu Vực 47

MiIke Levin Khu Vực 49

THƯỢNG VIỆN TIỂU BANG CALIFORNIA

Bob Archuleta Khu Vực 30

Tom Umberg Khu Vực 34

Kim Carr Khu Vực 36

Catherine Blakespear Khu Vực 38

HẠ VIỆN TIÊU BANG CALIFORNIA

Sharon Quirk-Silva Khu Vực 67

Diedre Thu-Ha Nguyen Khu Vực 70

Judie Mancuso Khu Vực 72

Cottie Petrie-Norris Khu Vực 73

Chris Duncan Khu Vực 74

Alex Padilla Thượng Nghị Sĩ Liên Bang

HẠ VIỆN LIÊN BANG

Linda Sánchez Khu Vực 38

Asif Mahmood Khu Vực 40