26/01/2023 | 55

Đảng Cộng Hòa đưa ra là hủy bỏ thuế lợi tức, và thay thế bằng thuế tiêu dùng