Dân Việt Nam giải thích nguyên nhân không biểu tình sự kiện Bãi Tư Chính