30/10/2016 | 1

Dân biểu John Ratcliffe: Bãi bỏ Obamacare

Dân biểu John Ratcliffe: Bãi bỏ Obamacare

Washington, DC. (CBS) – Với việc bảo phí Obamacare sẽ tăng 22% hoặc hơn nữa, đảng Cộng Hòa giới thiệu một kế hoạch bãi bỏ luật cải tổ y tế gặp khó khăn và thay thế bằng những giải pháp thực sự, hợp lý và tập trung vào bệnh nhân.

Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Dân Biểu John Ratcliffe nói, tại một quốc gia 323 triệu dân, các viên chức không được bầu chọn quyết định các chương trình bảo hiểm cho mọi người là không hợp lý. Vị dân biểu tiểu bang Texas tuyên bố đảng Cộng Hòa có thể mang lại hy vọng, dựa vào nhau và chia sẻ trong công việc để đưa quốc gia trở lại đúng hướng. Đó thực sự là cách tốt hơn.

Theo ông Ratcliffe, bảo phí cho chương trình Obamacare hạng vừa trung bình tăng 22%, nhưng đối với nhiều gia đình, bảo phí sẽ tăng nhiều hơn nữa. Tại Pennsylvania, bảo phí trung bình sẽ tăng 53%, tại Tennessee tăng 63% và Arizona sẽ là 116%.  Ông Ratcliffe cho biết tại tiểu bang ông, chính phủ Obama chuẩn thuận tỷ lệ tăng tới 70%. Hơn nữa, những người quyết định đổi bảo hiểm sẽ thấy ít lựa chọn hơn. Nhiều khách hàng chỉ có một công ty để chọn nếu họ sử dụng thị trường trao đổi bảo hiểm y tế liên bang. Ông Ratcliffe tuyên bố kế hoạch của đảng Cộng Hòa cho khách hàng kiểm soát nhiều hơn để họ có thể lựa chọn chương trình phù hợp nhất với nhu cầu của mình, đồng thời tạo cơ hội cho các tiểu thương đàm phán bảo phí tốt hơn.

Hơn nữa, kế hoạch cũng cho phép bảo hiểm y tế được bán qua ranh giới tiểu bang. (Nguyên Trân)