Dân Biểu Janet Nguyễn cùng các đồng viện và Thống Đốc Newsom ký thông qua AB 131 nhằm hỗ trợ các chương trình chăm sóc trẻ em California

Dân Biểu Janet Nguyễn cùng các đồng viện và Thống Đốc Newsom ký thông qua AB 131 nhằm hỗ trợ các chương trình chăm sóc trẻ em California

Tin từ SACRAMENTO, California – Vào tuần qua, Dân Biểu Janet Nguyễn cùng các đồng viện và Thống Đốc Newsom thông qua dự luật AB 131, nhằm bổ sung thêm 120,000 chỗ trống cho các nhà giữ trẻ vào tháng 4 năm 2022, để hỗ trợ các chương trình chăm sóc trẻ em trên toàn Tiểu Bang California.

AB 131 là “Dự Luật Về Sự Phát Triển Của Trẻ Em” (Early Childhood Development Trailer Bill) cho giai đoạn 2021-2022. Dự luật này tập trung vào những nhà giữ trẻ, tăng tỷ lệ hoàn trả lại hợp đồng thương lượng đạt được giữa Tiểu Bang và Hiệp Hội của các Trung Tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em (CCPU). Đồng thời chuyển các chương trình chăm sóc trẻ em từ Sở Giáo Dục sang Sở Dịch Vụ Xã Hội.

Dự luật này sẽ thiết lập tỷ lệ hoàn trả cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được miễn giấy phép ở mức 70% RMR tương ứng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, bổ sung thêm 20,000 chỗ trống mỗi năm, đến tổng số 200,000 chỗ, tùy thuộc vào doanh thu của tiểu bang, và chuyển giao các chương trình chăm sóc trẻ em từ Sở Giáo Dục California sang Sở Dịch Vụ Xã hội để tăng chất lượng chăm sóc và hỗ trợ hiệu quả trong sự học tập và phát triển tích cực cho các em.

Dự luật được Thống Đốc Newsom ký thành Đạo Luật và Sở Dịch Vụ Xã Hội sẽ bắt đầu làm việc để thực hiện các quy định của dự luật. Văn Phòng Dân Biểu Janet Nguyễn sẽ cập nhật cho cộng đồng những thông tin mới nhất, liên quan đến những nơi giữ trẻ mới và các chương trình chăm sóc trẻ em.