Đài Truyền Hình SBTN trân trọng giới thiệu bô phim tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Đài Truyền Hình SBTN trân trọng giới thiệu bô phim tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Đây không phải là bộ phim thông thường đối với một cá nhân tướng lãnh đã khuất, nhưng là buổi đồng tế đối với Anh Linh tập thể Lính và Dân của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa mà danh tính Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hòa là một biểu tượng gắn liền vào giai đoạn lịch sử cực độ khó khăn, 1955-1975 của đất nước.
Chúng ta nhìn lại quá trình hình thành và phát triển một thành phần nhân sự lãnh đạo quân đội đã có mặt trên diễn trường chiến đấu 21 năm của toàn khối người Việt Miền Nam. Cuộc chiến đấu quyết liệt, gian khổ của Quân-Dân Miền Nam trong giai đoạn 1965-1967 dưới quyền chỉ huy của Trung Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, tiếp thời đoạn 1967- 1975 dưới lãnh đạo của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không là một quá trình đơn lẻ, biệt lập nhưng là một mắc xích quan trọng của chuỗi lịch sử không đứt đoạn, về diễn trình đấu tranh liên tục bền bỉ trong suốt thế kỷ qua mà tác động còn nguyên trạng với hiện tại.
Để đặt mua bộ DVD lịch sử này xin quý vị hãy vào website:
DVD: https://sbtnonlineshop.com/products/nguyen_van_thieu_sbtn
Digital: https://sbtnonline.vhx.tv/products/tong-thong-nguyen-van-thieu-con-nguoi-quan-doi-van-nuoc
Hoặc gọi số 714-636-1121 | 888-555-2018 để đặt mua qua điện thoại