Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi kỷ niệm 7 năm hoạt động

Ngày 1/4/2018 vừa qua, nhân dịp ông Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, Lực Lượng Cứu Quốc đến Úc Châu, Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã có buổi tường trình thành quả sau 7 năm hoạt động