Đại lễ huý nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Orlando, Florida

Chúa Nhật ngày 8 tháng 10 năm 2017, Hội Đức Thánh Trần Hưng Đạo Orlando phối hợp với Hội Hải Quân Hàng Hải, Hội Tế Lễ, Võ Đường VOVINAM cùng tổ chức Đại Lễ Húy NHật Đức Thánh Trần Hưng Đạo để tưởng nhớ đến vị Anh Hùng Dân Tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh đuổi quân Nguyên Mông ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, giữ vững đất nước, cường thịnh nhất trong lịch sử dân tộc.