Đại hội Đảng XIII (Phạm Trần)

Đại hội Đảng XIII (Phạm Trần)

Ảnh: Báo Nhân Dân

(Trù bị ngày 25/1— Chính thức từ 26/1 đến 2/2/-021)

(Phiên họp được gọi là “trù bị”  ngày 25/1 chỉ làm những việc như :Thông qua chương trình nghị sự của 9 ngày họp; kiểm tra thành phần Dự Đại hội; Bầu chủ tọa đoàn; Thông qua Thủ tục bầu cử v.v…)

Ngày khai mạc chính :26/1/021 :Diễn văn khai mạc của Nguyễn Phú Trọng.

(Để xem Đại hội có quyết định “sủa đổi Điều lệ đảng” để Trọng được giữ Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 hay không)

Đáng chú ý : Tất cả đều “ăn ngủ một chỗ”, không được “ở riêng” hay “nhà riêng” và “đi xe chung của Đại hội cung cấp”, được nói là “đề phòng bệnh dịch”.

Cũng có thể là biện pháp đề phòng “rò rỉ” tin tức ra ngoài.

===========

THÀNH PHẦN DỰ XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021. Đại hội được tổ chức với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước.

Trong đó, gồm: 1381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là các  Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%); về dân tộc, có 175 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%).

Có 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 3 đại biểu trên 70 tuổi, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 76 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 33 tuổi.

Có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sỹ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%); về trình độ lý luận chính trị, có 1.579 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ 99,49%).

Trên cơ sở kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 67 đoàn đại biểu và cử trưởng đoàn đại biểu; phân công 191 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết) tham gia sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu; đồng thời chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

============