Dân biểu Hubert Võ tái đắc cử nhiệm kỳ 8 tại Houston, Texas

Dân biểu Hubert Võ tái đắc cử nhiệm kỳ 8 tại Houston, Texas

Tại thành phố Houston, Texas, cộng đồng Việt Nam đã tổ chức một buổi chờ kết quả của dân biểu Huber Võ ở trung tâm sinh hoạt Nhà Việt. Theo ghi nhận của phóng viên SBTN, có một số cộng đồng bạn đến ủng hộ dân biểu Hubert Võ tái tranh cử nhiệm kỳ 8 tại đơn vị 149 này.