Cựu TNS Dean Trần tuyên bố tranh cử Quốc Hội Hoa Kỳ

Cựu TNS Dean Trần sinh tại Saigon vào năm 1975, trong một gia đình quân lực VNCH, Gia đình ông vượt biên đến trại tị nạn Thailand hai năm sau ngày Saigon thất thủ và được một vị linh mục bảo lãnh sang định cự tại thành phố Clinton tiểu bang MA vào năm 1980 lúc đó ông được 4 tuổi. Ông giữ chức vụ nghị viên thành phố 12 năm tại Fitchburg, và hiên nay là cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts. Vào ngày 2 tháng 2 vừa qua ông tuyên bố tranh cử chức vụ dân biểu hạ viện Hoa Kỳ địa hạt quốc hội 3 tại tiểu bang MA. Trường Giang tường trình sự kiện này như sau xin mời quý vị cùng theo dõi.