Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nhận được sự ủng hộ quan trọng vào chức vụ dân biểu tiểu bang

Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nhận được sự ủng hộ quan trọng vào chức vụ dân biểu tiểu bang

Tin từ Quận Cam, CA – Theo bản thông cáo báo chí ngày 26 tháng 09, 2020 từ văn phòng vận động tranh cử của cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, bà đã nhận được sự ủng hộ của Hiệp Hội Phó Cảnh Sát Trưởng Quận Cam (AOCDS) vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang, Điạ Hạt 72.

Hiệp Hội AOCDS là một trong những hiệp hội cảnh sát có ảnh hưởng lớn nhất trong chính trị của Quận Cam, và đây là chứng minh rất rõ ràng rằng bà Janet Nguyễn là sự lựa chọn của cơ quan thực thi pháp luật vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang.

Hiệp Hội AOCDS được thành lập cách đây hơn 40 năm và đại diện cho những cảnh sát của Sở Cảnh Sát Trưởng Quận Cam. Hiệp hội ngày nay đại diện cho hơn 3,900 cảnh sát trong sở cảnh sát trưởng, văn phòng luật sư quận, sở quản chế và các công viên của Quận Cam. Bà Janet Nguyễn đã có được một danh sách đáng kể về sự ủng hộ từ các cơ quan thực thi pháp luật trong lần vận động tranh cử này của bà.

Là người được nhiều lá phiếu nhất trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vào tháng Ba vừa qua tại California; tuy nhiên bà Janet Nguyễn rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của quý vị để được vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang, Điạ Hạt 72 trong cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 3, tháng 11. Xin vui lòng vào trang mạng để biết thêm chi tiết: www.JanetForAssembly.com. (BBT)

Cùng chuyên mục