Cựu sĩ quan không quân VNCH Đặng Ngọc Hiến nói về ngày quân lực VNCH

Cựu sĩ quan không quân VNCH Đặng Ngọc Hiến nói về ngày quân lực VNCH