CỰU DÂN BIỂU TRẦN THÁI VĂN ỨNG CỬ HỘI ÐỒNG THUẾ CALIFORNIA

CỰU DÂN BIỂU TRẦN THÁI VĂN ỨNG CỬ HỘI ÐỒNG THUẾ CALIFORNIA

Tin Orange – Thông cáo báo chí của văn phòng tranh cử cho biết Luật Sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu tiểu bang California, vừa tuyên bố tranh cử chức ủy viên Hội Ðồng Thuế Tiểu Bang, Ðịa Hạt 4. Thông cáo trích lời ông Văn cho biết ông dành toàn thời gian phục vụ công chúng, bảo vệ quyền lợi của người đóng thuế bằng cách trợ giúp giới tiểu thương phát triển, giới hạn bộ máy công quyền kềnh càng và hoang phí. Hội Ðồng Thuế Tiểu Bang cần có tiếng nói cho người đóng thuế và hiểu biết nhu cầu phát triển của giới tiểu thương, họ là những người tạo nên nền kinh tế California. Ông Văn nói từng là một nghị viên ở Garden Grove và là dân biểu Ðịa Hạt 68, ông hãnh diện phục vụ như một tiếng nói mạnh mẽ cho người đóng thuế California và gia đình của họ.

Tại Hội Ðồng Thuế, ông sẽ tiếp tục phục vụ nhu cầu và bảo vệ quyền lợi của người đóng thuế California, thực hiện những điều hữu ích chung, cắt giảm phí phạm và kiểm soát chi tiêu hoang phí của chính quyền. Ðịa Hạt 4 thuộc Hội Ðồng Thuế bao gồm các quận hạt ở miền Nam California như Orange, Riverside, San Bernadino, San Diego và Imperial với khoảng 10 triệu dân, trong đó có hơn 4.6 triệu cử tri. Chức vụ này hiện nay do bà Michelle Steel, một người Mỹ gốc Nam Hàn nắm giữ, và nhiệm kỳ của bà sẽ hết vào năm 2014, đồng thời bà không thể tái ứng cử vì luật giới hạn nhiệm kỳ của California.