Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Vancouver, Washington

Vào 11 giờ trưa Thứ Hai ngày 28 tháng 5 năm 2018, Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Việt Nam quận Clark đã tổ chức ngày Chiến Sĩ Trận Vong trong khu vực Lịch sử quốc gia Fort Vancouver – Washington.