29/11/2022 | 31

Cuồng Trâm (Trump), chống Trâm (Trump), Cuồng Đần (Biden) Có khác gì?