Cuộc Tình Đã Mất | Sáng tác: Xuân Vinh | Hồ Hoàng Yến & Thế Sơn

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR