Cuộc diễn hành 2017 kỷ niệm trận chiến Long Tân tại Springwood – Úc Châu

Hàng năm trước ngày Chủ Nhật kỷ niêm chiến thắng Long Tân, thị trấn Springwood tổ chức cuộc diễn hành để tưởng nhớ chiến thắng oai hùng của quân đội Úc trong trận đánh với quân cộng sản Bắc Việt tại một đồn điền cao su thuộc tỉnh Phước Tuy. Hội đồng thành phố cũng đã dựng thêm một cột cờ dành cho quốc kỳ VNCH trong khuôn viên đài tưởng niệm bên canh Hoa Kỳ, Tân Tây Lan và Úc. Song song vào đó, Hội Cựu Quân Nhân VNCH vẫn luôn được mời tham dự vào cuộc điển hành và lễ truy điệu các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh Long Tân này.