16/09/2023 | 21

Cuộc di tản nào thành công, di tản nào thất bại: Afghanistan hay Saigon?

Cuộc di tản nào thành công, di tản nào thất bại: Afghanistan hay Saigon?