Cuộc “Đi Bộ Cứu Đói” tại tiểu bang Massachusetts

Nhằm mục đích để giúp ngăn chặn đói nghèo tại địa phương, cơ sở bất vụ lợi Project Bread hàng năm đã tổ chức cuộc “Đi Bộ Cứu Đói” để quyên góp và cung cấp tài trợ cho hàng trăm chương trình cứu trợ trên khắp tiểu bang. Đây là một trong những cơ sở xã hội dân sự lớn nhất tại tiểu bang, trong suốt 49 năm qua họ đã quyên góp được hơn 100 triệu mỹ kim để hỗ trợ thông qua các chương trình chống đói trong tiểu bang Massachusetts.