27/11/2015 | 0

CT đảng Dân Chủ Đài Loan ứng cử tổng thống

CT đảng Dân Chủ Đài Loan ứng cử tổng thống

Đài Bắc, Đài Loan. (Reuters) – Ứng cử viên tổng thống Sái Anh Văn của đảng Dân chủ Tiến Bộ Đài Loan đã nộp đơn ứng cử trong ngày Thứ Sáu, trong lúc người biểu tình tập trung bên ngoài văn phòng nhận đơn đòi cả bà Sái và ứng cử viên Quốc dân đảng phải giải quyết các vấn đề lao động trong nước.

Bà Sái Anh Văn và Ứng cử viên phó tổng thống Trần Kiến Nhân đã tới trụ sở Ủy ban Bầu cử trao đơn và chụp hình. Liên danh Sái Anh Văn- Trần Kiến Nhân sẽ chạy đua chính với liên danh Quốc dân đảng do ông Eric Chu hay Chu Lập Luân đứng thụ ủy vào ngày 16 tháng Giêng năm 2016. Một người biểu tình nói rằng Quốc Dân Đảng đã sa thải những người thu tiền, nhưng không sắp xếp ổn thỏa đời sống của họ, không làm tròn trách nhiệm. Đảng Dân chủ Tiến bộ trong thời gian cầm quyền đã nổi tiếng với việc thu dụng bất hợp pháp.

Nếu đảng Dân Chủ Tiến Bộ lên cầm quyền trở lại, liệu họ có giải quyết tình trạng tuyển dụng bất hợp pháp hay không? Hệ thống thu tiền xa lộ bằng điện tử đã được thiết lập ở Đài Loan năm 2013 đã làm nhiều người thu tiền mất việc làm. Người biểu tình cũng đã xuống đường khi liên danh ông Eric Chu đi nộp đơn trong ngày 25 tháng 11. Theo các kết quả thăm dò, Quốc Dân Đảng sẽ thất cử và kết quả này sẽ làm cho Bắc Kinh thất vọng. (Robert Võ)