25/11/2015 | 2

CSVN thông qua luật trưng cầu dân ý

CSVN thông qua luật trưng cầu dân ý

Theo quy định của luật này, những vấn đề được Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân gồm: Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp ; các vấn đề đặc biệt quan trọng về: chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia ; các vấn đề kinh tế – xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước và vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

Luật này quy định, kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân, và có hiệu lực kể từ ngày công bố. Mọi cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng kết quả trưng cầu ý dân.

Cũng theo luật này, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất là một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc trưng cầu ý dân.

Trước các ý kiến thắc mắc thế nào là “vấn đề đặc biệt quan trọng khác”? Ủy ban thường vụ Quốc hội trả lời lấp lửng, việc xác định phải gắn với nội dung từng vấn đề được xem xét, trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể và liên quan đến nhiều yếu tố chủ quan, khách quan khác nhau và Quốc hội cân nhắc, xem xét quyết định khi có đề nghị.

Đây là lần đầu tiên CSVN thông qua một luật về trưng cầu dân ý. Đây là quyền của người dân được ghi nhận từ năm 1946, trong suốt 70 năm qua luôn bị lờ đi. Trước đây, đã có nhiều tiếng nói về việc phải phúc quyết toàn bộ bản Hiến pháp hay đòi trưng cầu dân ý về Điều 4 Hiến pháp – vốn khẳng định vị thế độc tôn cai trị của đảng cộng sản, nhưng CSVN chưa bao giờ dám thực hiện và tìm cách dập đi những ý kiến đó.

Tuy dù việc quy định các vấn đề có thể được đưa ra trưng cầu dân ý còn chung chung, chưa cụ thể, và vẫn còn kẽ hở để CSVN gian lận hoặc lờ đi quyền lựa chọn của người dân với các vấn đề trọng đại của đất nước. Nhưng đây là một điểm mới, có thể tận dụng để từng bước một phá bỏ độc tài đảng trị, xây dựng nền dân chủ.

Nhật Nam / SBTN