12/07/2021 | 21

CSVN tăng cường kiểm soát tin tức trực tuyến, đưa ra trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới

CSVN tăng cường kiểm soát tin tức trực tuyến, đưa ra trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới

Cộng sản Việt Nam khuyến khích lập mạng xã hội trong nước để dễ kiểm soát (Hà Nội Mới)

Tin từ Hà Nội: Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam muốn tăng cường kiểm duyệt tin tức trực tuyến bằng cách buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới phải hợp tác chặt chẽ với nhà cộng sản Việt Nam trong sự kiểm duyệt này.  Bộ thông tin và truyền thông cộng sản đang xây dựng dự thảo nghị định về quản trị, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Dự thảo nghị định yêu cầu các trang web/ứng dụng cung cấp dịch vụ nội dung có từ 100,000 lượng người truy cập thường xuyên 01 tháng phải thực hiện các trách nhiệm: Thông báo/xác nhận thông báo hoạt động với bộ thông tin và truyên thông, và Phối hợp để giải quyết thông tin vi phạm theo quy trình. Theo đó, mạng xã hội phải ngăn chặn, gỡ bỏ dịch vụ, thông tin vi phạm trong vòng 24 giờ khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền cộng sản Việt Nam.

Dự thảo cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn nội dung vi phạm cung cấp tới người sử dụng tại Việt Nam.

Dự thảo thông tư cũng trao quyền cho người sử dụng mạng xã hội như:  Thông báo vi phạm yêu cầu doanh nghiệp cung cấp xuyên biên giới, thông báo cho bộ thông tin và truyền thông về những vi phạm nội dung trên các website cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cho người sử dụng tại Việt Nam, và khởi kiện nếu doanh nghiệp cung cấp xuyên biên giới gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân.

Điểm đáng lưu ý của dự thảo nghị định là trách nhiệm của mạng xã hội xuyên biên giới là phải có bộ phận chuyên trách tiếp nhận/giải quyết khiếu nại từ người sử dụng và trong vòng 24 giờ phải tạm khóa/xóa các nội dung khiếu nại chính đáng từ cá nhân/tổ chức bị ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp khi nhận được yêu cầu.

Theo dự thảo nghị định, các mạng xã hội xuyên biên giới chỉ cho phép các chương trình, tài khoản đã thông báo với Bộ thông tin mới được cung cấp dịch vụ livestream và các dịch vụ có phát sinh doanh thu.

Quốc Tuấn