02/03/2015 | 5

CSVN đi tìm định nghĩa cho kinh tế thị trường định hướng XHCN

CSVN đi tìm định nghĩa cho kinh tế thị trường định hướng XHCN

Buổi tọa đàm này nhằm góp ý trực tiếp vào việc hoàn thiện báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm CSVN đề ra chính sách “đổi mới” và dự thảo báo cáo chính trị phục vụ cho Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự thảo này lại loay hoay với các định nghĩa mới về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – một nền kinh tế quái thai. Theo đó, “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do ĐCSVN lãnh đạo, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Dự thảo báo cáo chính trị cũng tiếp tục quyết tâm kiên trì xây dựng nền kinh tế quái thai này trong giai đoạn 5-10 năm tới. Đó chỉ là một loạt ngôn từ sáo rỗng: đến năm 2020, phấn đấu hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo các tiêu chuẩn nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; bảo đảm đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa nhà nước và thị trường; tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm tính minh bạch…

Cái mớ định nghĩa, mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ kể trên hoàn toàn sáo rỗng và mâu thuẫn. Cộng sản Việt Nam từ khi đưa ra khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, chưa bao giờ có thể định nghĩa được nó mà không ẩn chứa sự mâu thuẫn bên trong. Chúng cũng không thể nào biện giải được lý do để nền kinh tế quái thai này được tồn tại. Nền kinh tế thị trường tự do không bao giờ có thể song hành với nền chính trị độc đoán, toàn trị, thích chỉ huy và can dự vào nền sản xuất.

Thực tế cho thấy, nền kinh tế quái thai này đã kìm hãm sự phát triển của Việt Nam, tạo ra cản trở cho sản xuất, năng suất lao động, khả năng sáng tạo, cơ hội tiếp cận vốn của các công ty tư nhân …

Nền kinh tế Việt Nam sẽ chỉ phát triển được, nếu như đó là một nền kinh tế thị trường, tự do thuần túy, không có dính dáng tới bất cứ sự “định hướng XHCN” nào cả. CSVN đặt ra cái tên gọi quái thai này chỉ với mục đích chối bỏ sự sai lầm lịch sử của mình đối với dân tộc, đó là đã kéo đất nước đi theo hệ thống chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội.

Nhật Nam /SBTN