04/05/2015 | 0

CSVN bàn về nhân sự trước thềm đại hội đảng

CSVN bàn về nhân sự trước thềm đại hội đảng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng nhắc tới vấn đề cần cho ý kiến, thảo luận và quyết định việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa 12 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại các hội nghị tiếp theo.

Ông Trọng nhấn mạnh, Ban chấp hành trung ương phải “…thật sự là bộ tham mưu chiến đấu kiên cường, hạt nhân lãnh đạo chính trị, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước…”

Trong bài phát biểu của ông Trọng, người dân thấy rõ những điểm sau:

– Tiếp tục lặp lại những luận điệu xưa cũ và những lời nói xáo rỗng về đường lối, nhiệm vụ chính trị của đảng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; tăng cường xây dựng đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa…

– Về tiêu chuẩn nhân sự, ông nhấn mạnh phải kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong đảng.

– Ông Trọng cũng nói thêm, trong việc chuẩn bị nhân sự, cần chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy định của đảng, đặt sự nghiệp chung của đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Kiên quyết chống cục bộ, bè phái, ‘lợi ích nhóm’.

Ông Trọng và đảng của ông tiếp tục đánh tráo khái niệm, nhập nhèm giữa vận mệnh của đảng với dân tộc Việt Nam. Họ vẫn quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đã khiến cả đất nước nghèo nàn, lạc hậu; tiếp tục đặt lợi ích dân tộc và pháp luật sau những thứ viễn vông: chủ thuyết Mác – Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của đảng.

Trong bối cảnh trước thềm đại hội đảng toàn quốc, những đấu đá nội bộ nổi lên, và đã bùng nổ một cách công khai mà Đảng không còn che giấu được, điển hình qua các trang Quan Làm Báo, Chân Dung Quyền Lực,… Ông Trọng trong bài phát biểu cũng phải nhắc tới “lợi ích nhóm”, bè phái trong đảng, mà ông cho rằng cần “kiên quyết chống”. Tuy nhiên sự đấu đá và phân hóa một cách trầm trọng và công khai hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam hình như đã không còn cách gì để ngăn chặn.

Nhật Nam / SBTN