13/05/2015 | 1

CSVN bàn về luật trưng cầu dân ý

CSVN bàn về luật trưng cầu dân ý

Theo tờ trình dự luật do Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam – ông Nguyễn Văn Quyền trình bày, việc ban hành Luật Trưng cầu ý dân là cần thiết, để tạo khuôn khổ pháp lý cho người dân tham gia chủ động, tích cực, đông đảo và quyết định vào các công việc của nhà nước và xã hội sao cho phù hợp.

Nhận nhiều ý kiến nhất là quy định về phạm vi, những vấn đề cần trưng cầu ý dân. Cơ quan soạn thảo đưa ra 2 phương án.

– Phương án 1 quy định: “Những vấn đề được đề nghị quốc hội trưng cầu ý dân là những vấn đề về hiến pháp, và những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của quốc hội”.

– Phương án 2 được thể hiện: “Những vấn đề được đề nghị quốc hội trưng cầu ý dân gồm: 1. Những vấn đề về sửa đổi Hiến pháp. 2. Những chính sách quan trọng có liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 3. Quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quan trọng. 4. Những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhận xét, nội dung trong cả 2 phương án không khác nhau, vì đều chốt lại những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng chỉ đưa ra trưng cầu những vấn đề thuộc thẩm quyền của quốc hội. Ông Hùng cũng đề nghị làm rõ điều kiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hay 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội nêu ý kiến mới có đủ căn cứ để đề nghị, trình Quốc hội cho trưng cầu ý dân, Đó cũng là sẽ căn cứ để các cơ quan của Quốc hội thẩm tra đề nghị trưng cầu ý dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đã đưa ra trưng cầu ý dân, thì phải thuyết trình thật rõ để người dân hiểu quốc hội muốn trưng cầu ý dân về việc gì. Người dân sẽ thể hiện ý chí một cách đơn giản là “đồng ý” hay “không đồng ý”.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước lại thận trọng nhắc, có một số vấn đề “dứt khoát không đưa ra trưng cầu”, Quốc hội phải nắm quyền quyết định. Chủ nhiệm ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển cũng đề nghị, không đưa ra trưng cầu ý dân tất cả những vấn đề liên quan đến nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và vai trò lãnh đạo của đảng.

Và cuối cùng, những vấn đề người dân quan tâm và muốn đóng góp ý kiến nhất tại Việt Nam có lẽ sẽ không bao giờ được trưng cầu ý kiến!

Nhật Nam / SBTN