COVID-19 lây lan nhiều ở Denver, Colorado

Dịch bệnh COVID-19 đang lây lan rất nhiều trong cộng đồng người Việt tại Denver, Colorado

Linh Mục Joseph Đặng Sơn Tùng, hiện nay làm việc cho Community Liaison of Denver Health và Chaplain of the Denver Police Department, cho biết tính đến ngày 20/4 có 253 đã người Việt bị nhiễm bệnh 13 người Việt bị tử vong vì bện dịch COVID-19.  Phóng viện vũ nhân tường trình sau đây