30/03/2020 | 0

Covered California mở cửa trở lại cho phép mua bảo hiểm y tế giữa mùa đại dịch

Covered California mở cửa trở lại cho phép mua bảo hiểm y tế giữa mùa đại dịch

Reuters

Tiểu bang California vừa ra thông báo cho biết đây là thời gian chưa từng có và đầy thách thức đối với quốc gia và tiểu bang California khi đại dịch coronavirus (COVID-19) thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người trong tương lai gần.

Thông báo nói rằng tình trạng mất việc làm đạt mức cao kỷ lục, ngày càng nhiều người dân California sẽ đối phó với việc mất thu nhập và bảo hiểm y tế của họ. Dó đó chương trình bảo hiểm y tế Covered California và Medi-Cal đang cung cấp một con đường đến bảo hiểm cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Covered California đã công bố một khoảng thời gian ghi danh  đặc biệt liên quan đến cuộc khủng hoảng này.  Bất cứ ai đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện của Covered California, tương tự như các yêu cầu tại chỗ trong thời gian ghi danh mở hàng năm, có thể ghi anh mua bảo hiểm từ nay đến ngày 30 tháng Sáu. Người cần mua bảo hiểm có thể ghi danh tại trang web www.CoveredCA.com,  hoặc gọi số điện thoại (800) 300-1506.

Mộc Miên