02/07/2017 | 2

Cộng sản Việt Nam chết chẹt giữa 3 thế lực

Bản án 10 năm này đã đẩy những người dân bị trị Việt Nam đứng về hẳn về một phía; họ nhận định rất rõ đâu là ta-bạn-thù. Vòng kim cô Hoa-Mỹ-Quốc Dân Việt đang xiết chặt đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng cái vòng kim cô của quốc dân Việt là nguy hiểm nhất. Dù có cho một người đi tù 10 năm, nhưng tuấn kiệt Việt Nam như sao buổi sớm, anh hùng như lá mùa thu, người này ngã xuống, thì sẽ có người khác đứng lên, cộng sản Việt Nam khó lòng phá vây.