Cộng đồng Việt Nam trung tâm Florida tổ chức gây quỹ cứu trợ bão lụt

Chúa Nhật ngày 24 Tháng 9 năm 2017, cộng đồng Việt Nam vùng trung tâm Florida phối hợp với các cộng đồng bạn và các đoàn thể trong tiểu bang đã tổ chức một bữa cơm gây qũy cứu trợ nạn nhân bão lụt.