Con Đường Xưa Em Đi | ST: Châu Kỳ – Hồ Đình Phương | Huỳnh Phi Tiễn & Trúc Mi | Nhạc Vàng

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR