28/01/2024 | 403

Con đường dẫn ông Trump đến Tòa Bạch Ốc sẽ là xa lộ hay đường làng? | Đường Vào Tòa Bạch Ốc