Còn đó vết thương chùa Liên Trì

Gần một tháng sau ngày chùa Liên Trì bị cưỡng chế, SBTN đã tìm gặp Hòa thượng Thích Không Tánh để vấn an sức khỏe, và cũng để biết thêm về đời sống hiện tại của Hòa thượng cùng quý chư tăng sau ngày chùa Liên Trì trở thành đống hoang tàn, đổ nát. Trong dòng hồi ức, Hòa thượng Thích Không Tánh đã chia sẻ về vết thương còn đó của Chùa Liên Trì.