Cơ quan Thống Kê Dân Số điều chỉnh các hoạt động để bảo đảm mọi người đều được kiểm kê

Cơ quan Thống Kê Dân Số điều chỉnh các hoạt động để bảo đảm mọi người đều được kiểm kê

Ảnh: census2020

Ngày 14 tháng 8 năm 2020 – Khi Cơ quan  Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi các tác động của COVID-19 đối với các hoạt động Thống Kê Dân Số 2020, các hoạt động đang được điều chỉnh để bảo đảm an toàn cho nhân viên và công chúng để đạt được  số gia đình tối đa tự trả lời Thống Kê Dân Số 2020.

Tính đến hôm nay, gần 64% gia đình trả lời cuộc Thống Kê Dân Số 2020. Người dân vẫn có thể trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư từ – mà không cần gặp nhân viên thống kê. Để tăng cường khả năng trong việc gửi nhân viên thống kê đến các gia đình, Cơ quan Thống Kê Dân Số cũng đang đào tạo những nhân viên thống kê liên lạc với các gia đình qua điện thoại.

Sử dụng những thông tin có sẵn từ Cơ quan Thống Kê Dân Số và những dữ kiện thu được từ nơi khác. Cơ quan Thống Kê Dân Số có một danh sách để liên lạc qua điện thoại bàn cũng như điện thoại di động của các ngôi nhà trong danh sách địa chỉ.

Để khuyến khích nhiều thêm các gia đình tự trả lời cho cuộc Thống Kê Dân Số 2020, Cơ quan Thống Kê Dân Số đang liên lạc với các gia đình chưa đáp ứng bằng cách gửi một bảng câu hỏi bổ túc trên giấy tờ đến một số gia đình vẫn chưa trả lời, cũng như gửi email cho các gia đình ở các khu vực có tỉ lệ đáp ứng thấp.